Main menu

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/html/mh6-5/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Left menu

यु टूब व्हिडीओ

मा. सचिव महोदय श्री. तुकाराम मुंढे यांचे विभागांच्या अधिकारी यांना पशुसंवर्धनातून शेतकऱ्यांमध्ये उद्योजक निर्माण करणे त्यांचे व पर्यायाने राज्याचे, देशाचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे यासाठी अत्यंत मौलिक मार्गदर्शन

Leadership Crucibles(109 MB) (MP4)flogo1 img


Toll Free Number : 18002330418

शासन निर्णय

Government Resolution

अ.क्र. दिनांक शासन निर्णय विषय
२. १४ फेब्रुवारी २००७ क्र. दिसत नाही कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत योजना सन २००६-०७ बिगर आदिवासी योजनामध्ये पशुसंवर्धन उपआयुक्त, गडचिरोली या कार्यालयाचे बळकटीकरण अंतर्गत झेरॉक्स मशीन खरेदी करण्यास परवानगी प्रदान करणेबाबत.
१. २३ फेब्रुवारी २००७ क्र.पविआ-२००७/प्र.क्र.३६/पदुम-३ कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, बुलढाणा या कार्यालयाचे बळकटीकरण अंतर्गत झेरॉक्स मशीन खरेदीसाठी मंजूरी मिळणेबाबत