कलर थीम

भाषा आकार

Current Size: 100%

भाषा

Main menu

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/html/mh6-5/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Left menu

यु टूब विडीओं

हा व्हिडिओ मुरगास निर्मिती बद्दल आहे

मुरगास निर्मिती व्हिडिओ १ (109 MB) (MP4)

हा व्हिडिओ बॅग आणि ड्रम मुरगास निर्मिती बद्दल आहे

बॅग आणि ड्रम मध्ये मुरगास निर्मिती व्हिडिओ ३ (47.5 MB) (MP4)

कोरोना विषयी दूरदर्शन वरील कार्यक्रम

कोरोना विषयी दूरदर्शन वरील कार्यक्रम (85MB)(MP4)

कोरोना विषयी आकाशवाणी वरील कार्यक्रम

कोरोना विषयी आकाशवाणी वरील कार्यक्रम (84.4MB)(MP4)

Toll Free Number : 18002330418

महाराष्ट्र पशुधन विकास महामंडळ

एमएलडीबी

अ. क्र. कार्यालयाचे नाव कार्यालय पत्ता दूरध्वनी क्रमांक. फॅक्स क्रमांक मोबाइल नंबर ई - मेल आयडी
1 डॉ. डी. डी.परकाळे(अतिरिक्त कार्यभार), महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर वळू संगोपन केंद्र परिसर,बडा हनूमान मंदिराजवळ,सिव्हिल लाइनस, तेलंगखेडी, नागपूर -४४०००१ ७२४-२४५३५८८ / २४५३६८८/ २४५३७८८ ७२४-२४५३४८८ ०९४२३२०७०७० ceomldbnagpur@gmail.com