Main menu

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/html/mh6-5/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Left menu

यु टूब व्हिडीओ

मा. सचिव महोदय श्री. तुकाराम मुंढे यांचे विभागांच्या अधिकारी यांना पशुसंवर्धनातून शेतकऱ्यांमध्ये उद्योजक निर्माण करणे त्यांचे व पर्यायाने राज्याचे, देशाचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे यासाठी अत्यंत मौलिक मार्गदर्शन

Leadership Crucibles(109 MB) (MP4)flogo1 img


Toll Free Number : 18002330418

मंत्रालयातील माननीय मंत्री व अधिकारी

Sr Officer's Name Office Address Phone No. Email-Id
1. श्री. राधाकृष्ण एकनाथराव विखे पाटील, मंत्री, महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हूतात्मा राजगुरु चौक, नरीमन पॉईंट, मुंबई ४०००३२ 022- 22042314, 22042315 min.adf1@maharashtra.gov.in
2. श्री. तुकाराम मुंढे , भा.प्र.से., मा.सचिव, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, नरिमन पॉईंट, चर्चगेट, मुंबई, महाराष्ट्र ४०००३२, भारत 022-22026169 25690481 25690485 psec.adf@maharashtra.gov.in
3. श्री.निवृत्ती भा. मराळे सहसचिव पशुसंवर्धन मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, नरिमन पॉईंट, चर्चगेट, मुंबई, महाराष्ट्र ४०००३२, भारत 022-22026169 25690481 25690485 nivruti.marale@nic.in