Toll Free Number : 18002330418
Back

2018

Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai
Thane 402 302 93 1104 1901
Palghar 366 369 229 761 1725
Raigad 164 184 60 355 763
Ratnagiri 404 543 192 380 1519
Sindhudurg 197 230 110 387 924
Nashik 2073 3815 454 620 6962
Dhule 439 562 49 241 1291
Nandurbar 289 261 40 221 811
Jalgaon 1227 1423 154 996 3800
Ahmednagar 822 2883 329 425 4459
Pune 2729 7436 756 1681 12602
Satara 336 2508 412 2471 5727
Sangli 80 3191 519 3863 7653
Solapur 563 2101 541 1315 4520
Kolhapur 36 1368 264 2138 3806
Aurangabad 716 1853 56 85 2710
Jalna 240 242 30 153 665
Parbhani 20 88 375 257 740
Beed 58 972 444 801 2275
Latur 40 526 686 1044 2296
Osmanabad 158 1265 257 569 2249
Nanded 107 312 1017 886 2322
Hingoli 96 189 366 313 964
Amravati 863 1344 1288 905 4400
Akola 232 298 623 642 1795
Washim 63 74 73 141 351
Buldhana 442 923 457 710 2532
Yavatmal 520 662 857 808 2847
Nagpur 952 4400 864 290 6506
Wardha 511 1403 572 234 2720
Bhandara 758 4619 361 511 6249
Gondiya 734 1246 427 300 2707
Chandrapur 244 1017 346 283 1890
Gadchiroli 277 267 46 174 764

2017

Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 381 290 38 837 1546
Palghar 238 245 21 371 875
Raigad 182 163 28 388 761
Ratnagiri 364 480 53 312 1209
Sindhudurg 202 247 17 323 789
Nashik 1854 5048 245 840 7987
Dhule 301 591 13 187 1092
Nandurbar 251 336 1 366 954
Jalgaon 1170 1860 75 1268 4373
Ahmednagar 1147 2850 262 395 4654
Pune 601 4724 401 1441 7167
Satara 363 2810 490 2596 6259
Sangli 159 3153 542 3835 7689
Solapur 460 2486 481 1276 4703
Kolhapur 68 1253 490 1885 3696
Aurangabad 566 1882 19 290 2757
Jalna 841 417 15 195 1468
Parbhani 18 36 251 160 465
Beed 116 935 414 737 2202
Latur 37 515 1279 1736 3567
Osmanabad 275 1385 178 691 2529
Nanded 73 252 750 668 1743
Hingoli 53 80 236 186 555
Amravati 814 935 500 613 2862
Akola 315 289 359 781 1744
Washim 85 126 66 147 424
Buldhana 562 974 222 778 2536
Yavatmal 633 673 689 872 2867
Nagpur 730 2948 375 256 4309
Wardha 400 1172 346 88 2006
Bhandara 658 3667 137 403 4865
Gondiya 591 921 121 252 1885
Chandrapur 207 669 238 232 1346
Gadchiroli 211 214 4 117 546

2016

Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 242 258 13 680 1193
Palghar 239 267 17 339 862
Raigad 200 307 9 398 914
Ratnagiri 344 617 43 375 1379
Sindhudurg 233 363 0 338 934
Nashik 3333 5594 211 1130 10268
Dhule 270 688 4 129 1091
Nandurbar 149 181 2 190 522
Jalgaon 1089 1583 11 1009 3692
Ahmednagar 1211 3102 258 407 4978
Pune 785 4056 335 1250 6426
Satara 669 3739 554 5561 10523
Sangli 371 3722 613 5215 9921
Solapur 461 1717 380 998 3556
Kolhapur 62 2000 279 2884 5225
Aurangabad 836 2346 11 322 3515
Jalna 393 669 9 273 1344
Parbhani 9 62 333 207 611
Beed 135 1328 405 802 2670
Latur 83 537 961 1095 2676
Osmanabad 359 1082 192 519 2152
Nanded 63 290 913 858 2124
Hingoli 104 112 309 246 771
Amravati 963 1040 474 563 3040
Akola 280 279 396 608 1563
Washim 110 123 35 143 411
Buldhana 678 1095 269 873 2915
Yavatmal 959 726 752 998 3435
Nagpur 839 2886 323 162 4210
Wardha 534 1292 354 124 2304
Bhandara 944 4065 46 343 5398
Gondiya 595 972 158 223 1948
Chandrapur 285 728 245 227 1485
Gadchiroli 233 196 0 99 528

2015

Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 306 245 7 632 1190
Palghar 395 215 15 395 1020
Raigad 347 377 5 603 1332
Ratnagiri 436 625 6 332 1399
Sindhudurg 277 352 0 411 1040
Nashik 3699 4924 223 1026 9872
Dhule 279 819 0 188 1286
Nandurbar 266 231 2 270 769
Jalgaon 1275 1675 3 1122 4075
Ahmednagar 1239 4326 184 505 6254
Pune 655 11293 804 2498 15250
Satara 432 4717 601 3532 9282
Sangli 74 5007 886 6509 12476
Solapur 429 2856 489 1338 5112
Kolhapur 16 5204 708 10093 16021
Aurangabad 1356 3402 8 392 5158
Jalna 246 364 13 203 826
Parbhani 13 45 259 152 469
Beed 198 1722 386 1083 3389
Latur 76 641 1226 1593 3536
Osmanabad 683 1488 186 699 3056
Nanded 96 315 779 851 2041
Hingoli 88 70 171 197 526
Amravati 1185 1266 381 665 3497
Akola 405 363 394 666 1828
Washim 148 122 22 194 486
Buldhana 874 1079 131 1217 3301
Yavatmal 720 500 462 694 2376
Nagpur 1070 2734 196 179 4179
Wardha 605 1001 217 161 1984
Bhandara 989 4018 28 449 5484
Gondiya 500 833 106 224 1663
Chandrapur 251 735 227 256 1469
Gadchiroli 246 197 0 138 581

2014

Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 642 407 40 888 1977
Palghar 20 20 0 34 74
Raigad 303 351 0 524 1178
Ratnagiri 445 537 6 245 1233
Sindhudurg 381 395 0 503 1279
Nashik 3498 4525 159 810 8992
Dhule 302 822 0 191 1315
Nandurbar 294 337 0 316 947
Jalgaon 1108 1997 0 1218 4323
Ahmednagar 1494 4232 75 480 6281
Pune 1379 12449 976 2774 17578
Satara 576 4406 792 3262 9036
Sangli 41 5558 1107 7250 13956
Solapur 348 2670 613 1094 4725
Kolhapur 18 2516 440 4956 7930
Aurangabad 865 2805 0 400 4070
Jalna 329 394 0 186 909
Parbhani 12 61 236 178 487
Beed 230 1238 262 963 2693
Latur 132 520 1332 1774 3758
Osmanabad 795 1434 207 736 3172
Nanded 101 257 569 477 1404
Hingoli 69 87 162 157 475
Amravati 1237 1254 341 656 3488
Akola 377 353 419 761 1910
Washim 160 167 15 279 621
Buldhana 875 1038 106 1161 3180
Yavatmal 598 559 462 677 2296
Nagpur 1190 2853 141 206 4390
Wardha 699 1078 179 159 2115
Bhandara 1021 3645 9 355 5030
Gondiya 443 765 93 167 1468
Chandrapur 305 718 221 331 1575
Gadchiroli 364 236 0 222 822

2013

Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 777 459 15 1128 2379
Palghar 334 308 0 518 1160
Raigad 307 515 0 419 1241
Ratnagiri 370 353 0 451 1174
Sindhudurg 2989 5104 171 853 9117
Nashik 243 877 0 163 1283
Dhule 219 223 0 253 695
Nandurbar 1130 2292 0 523 4988
Jalgaon 2015 4217 62 6817
Ahmednagar 934 12031 680 2596 16241
Pune 397 4339 788 3007 8531
Satara 23 6376 1026 7124 14549
Sangli 453 1949 603 921 3926
Solapur 26 3807 262 5853 9948
Kolhapur 948 3164 0 438 4550
Aurangabad 467 551 0 255 1273
Jalna 15 71 289 159 534
Parbhani 253 1215 259 780 2507
Beed 166 599 1345 1578 3688
Latur 401 1748 204 669 3022
Osmanabad 103 335 548 437 1423
Nanded 70 63 90 129 352
Hingoli 1114 1174 255 675 3218
Amravati 599 469 195 1111 2374
Akola 228 194 3 317 742
Washim 830 976 91 1016 2913
Buldhana 659 565 410 721 2355
Yavatmal 1268 2985 26 200 4479
Nagpur 636 1079 99 150 1964
Wardha 918 3713 5 350 4986
Bhandara 459 700 48 156 1363
Gondiya 398 884 182 440 1904
Chandrapur 373 225 0 337 935
Gadchiroli

2012

Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 332 234 4 310 880
Palghar 243 262 0 431 936
Raigad 295 436 0 147 878
Ratnagiri 223 217 0 323 763
Sindhudurg 2430 6150 217 788 9585
Nashik 169 757 0 116 1042
Dhule 172 222 0 674 1068
Nandurbar 799 1743 0 1146 3688
Jalgaon 1222 3436 232 460 5350
Ahmednagar 453 9381 430 1763 12027
Pune 410 4892 746 3083 9131
Satara 63 7453 1021 7470 16007
Sangli 442 2864 903 1047 5256
Solapur 45 3629 357 6858 10889
Kolhapur 973 3721 0 423 5117
Aurangabad 348 408 0 231 987
Jalna 22 65 219 152 458
Parbhani 338 1746 172 880 3136
Beed 97 610 1047 1287 3041
Latur 198 1981 248 662 3089
Osmanabad 124 306 429 294 1153
Nanded 41 34 12 59 146
Hingoli 1815 1750 108 1066 4739
Amravati 1172 815 2 1367 3356
Akola 374 286 0 600 1260
Washim 796 1058 15 875 2744
Buldhana 302 345 71 262 980
Yavatmal 1138 2408 7 194 3747
Nagpur 838 1643 101 143 2725
Wardha 840 3089 7 337 4273
Bhandara 403 570 13 166 1152
Gondiya 323 622 81 387 1413
Chandrapur 168 90 0 71 329
Gadchiroli

2011

Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 36 36 4 55 131
Palghar 24 30 15 46 115
Raigad 10 34 0 10 54
Ratnagiri 6 10 0 13 29
Sindhudurg 344 843 35 96 1318
Nashik 45 193 0 20 258
Dhule 39 32 0 30 101
Nandurbar 117 279 19 101 516
Jalgaon 126 609 118 82 935
Ahmednagar 178 3126 286 533 4123
Pune 173 2054 390 926 3543
Satara 152 1256 305 1030 2743
Sangli 41 256 148 83 528
Solapur 62 352 45 542 1001
Kolhapur 134 539 53 39 765
Aurangabad 51 89 5 37 182
Jalna 9 14 32 16 71
Parbhani 105 445 37 127 714
Beed 17 127 180 137 461
Latur 25 464 67 76 632
Osmanabad 41 63 103 40 247
Nanded 24 20 0 10 54
Hingoli 251 193 13 138 595
Amravati 111 57 5 71 244
Akola 0 0 0 0 0
Washim 241 240 9 236 726
Buldhana 32 51 26 40 149
Yavatmal 243 499 2 13 757
Nagpur 202 333 20 28 583
Wardha 231 766 6 64 1067
Bhandara 85 112 3 16 216
Gondiya 51 104 10 21 186
Chandrapur 23 12 0 1 36
Gadchiroli

2010

Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 262 227 20 235 744
Palghar 246 296 45 536 1123
Raigad 372 547 2 219 1140
Ratnagiri 218 228 48 344 838
Sindhudurg 2451 5471 364 1083 9369
Nashik 312 1095 9 226 1642
Dhule 236 264 23 256 779
Nandurbar 1075 2034 97 1433 4639
Jalgaon 1235 6539 325 590 8689
Ahmednagar 1371 21673 1558 4580 29182
Pune 639 5707 1270 3461 11077
Satara 49 12441 1448 9259 23197
Sangli 520 2818 1130 1234 5702
Solapur 54 4325 540 6504 11423
Kolhapur 668 3287 60 383 4398
Aurangabad 864 1178 8 484 2534
Jalna 27 60 201 129 417
Parbhani 466 2201 218 683 3568
Beed 161 753 1381 1378 3673
Latur 200 2473 345 811 3829
Osmanabad 176 242 377 369 1164
Nanded 51 44 29 52 176
Hingoli 1879 1807 298 1198 5182
Amravati 865 556 315 1219 2955
Akola 538 268 14 709 1529
Washim 809 1002 25 956 2792
Buldhana 234 337 258 241 1070
Yavatmal 1062 2240 1 168 3471
Nagpur 1070 1942 155 291 3458
Wardha 597 2741 242 245 3825
Bhandara 424 519 10 194 1147
Gondiya 565 744 34 482 1825
Chandrapur 192 162 7 116 477
Gadchiroli

2009

Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 238 160 116 155 669
Palghar 160 220 135 502 1017
Raigad 278 329 1 169 777
Ratnagiri 237 340 220 559 1356
Sindhudurg 1583 4265 682 767 7297
Nashik 220 885 1 160 1266
Dhule 131 210 0 212 553
Nandurbar 514 1404 74 613 2605
Jalgaon 1023 4899 139 560 6621
Ahmednagar 1119 39953 1608 6189 48869
Pune 838 5787 1030 4588 12243
Satara 91 8096 1378 9614 19179
Sangli 321 2299 688 895 4203
Solapur 98 3759 321 5080 9258
Kolhapur 556 2662 117 403 3738
Aurangabad 345 408 0 209 962
Jalna 14 43 246 151 454
Parbhani 533 2387 52 769 3741
Beed 114 780 1891 1486 4271
Latur 267 2239 201 758 3465
Osmanabad 102 171 274 214 761
Nanded 43 53 334 47 477
Hingoli 1359 1606 220 826 4011
Amravati 864 701 43 903 2511
Akola 117 119 0 227 463
Washim 518 760 21 590 1889
Buldhana 294 427 111 298 1130
Yavatmal 766 1611 4 121 2502
Nagpur 1007 1829 137 213 3186
Wardha 502 2498 266 246 3512
Bhandara 378 481 22 149 1030
Gondiya 535 638 16 365 1554
Chandrapur 170 169 22 99 460
Gadchiroli

2008

Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 114 137 0 90 341
Palghar 272 273 0 398 943
Raigad 210 345 0 166 721
Ratnagiri 164 196 0 156 516
Sindhudurg 1092 1792 34 406 3324
Nashik 129 510 0 104 743
Dhule 328 360 0 197 885
Nandurbar 260 814 0 386 1460
Jalgaon 746 3424 16 313 4499
Ahmednagar 42 9900 112 1184 11238
Pune 479 4449 681 2428 8037
Satara 81 6708 1042 8284 16115
Sangli 263 1762 415 517 2957
Solapur 51 4156 314 4737 9258
Kolhapur 565 5395 0 313 6273
Aurangabad 243 345 0 152 740
Jalna 31 57 158 81 327
Parbhani 342 1957 30 427 2756
Beed 213 934 877 537 2561
Latur 244 1874 196 678 2992
Osmanabad 54 188 239 182 663
Nanded 37 40 9 32 118
Hingoli 2485 2543 50 1396 6474
Amravati 1696 1207 0 1809 4712
Akola 240 256 0 409 905
Washim 835 1192 0 999 3026
Buldhana 454 493 66 443 1456
Yavatmal 681 1353 0 111 2145
Nagpur 884 1711 128 192 2915
Wardha 594 2177 1 157 2929
Bhandara 330 487 2 151 970
Gondiya 425 572 0 420 1417
Chandrapur 336 201 0 147 684
Gadchiroli

2007

Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 113 114 1 89 317
Palghar 329 294 0 397 1020
Raigad 296 426 0 175 897
Ratnagiri 153 172 0 102 427
Sindhudurg 589 1059 28 156 1832
Nashik 175 642 0 131 948
Dhule 132 141 0 93 366
Nandurbar 140 748 0 121 1009
Jalgaon 757 2216 0 200 3173
Ahmednagar 508 10174 471 1131 12284
Pune 162 4314 461 2034 6971
Satara 116 5972 801 7441 14330
Sangli 380 2999 568 754 4701
Solapur 81 4091 183 4411 8766
Kolhapur 606 4120 0 320 5046
Aurangabad 200 265 0 100 565
Jalna 16 63 121 69 269
Parbhani 327 1667 57 456 2507
Beed 164 570 745 672 2151
Latur 273 1644 137 420 2474
Osmanabad 120 253 194 152 719
Nanded 47 77 6 48 178
Hingoli 2572 2641 75 1437 6725
Amravati 1684 1323 0 1807 4814
Akola 362 369 0 491 1222
Washim 691 1019 0 834 2544
Buldhana 537 714 48 471 1770
Yavatmal 828 1559 1 173 2561
Nagpur 939 1650 140 260 2989
Wardha 593 2482 0 163 3238
Bhandara 346 491 0 183 1020
Gondiya 614 789 0 593 1996
Chandrapur 339 201 0 229 769
Gadchiroli

2006

Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 72 101 0 71 244
Palghar 223 237 0 173 633
Raigad 214 372 0 139 725
Ratnagiri 170 210 0 106 486
Sindhudurg 516 1379 16 138 2049
Nashik 100 444 0 88 632
Dhule 55 67 0 69 191
Nandurbar 102 498 0 140 740
Jalgaon 461 1765 3 152 2381
Ahmednagar 386 8410 7 1193 9996
Pune 185 4886 295 2602 7968
Satara 65 5499 422 6826 12812
Sangli 191 1832 152 463 2638
Solapur 106 3352 210 4371 8039
Kolhapur 512 5584 0 2001 8097
Aurangabad 207 259 0 220 686
Jalna 20 108 92 82 302
Parbhani 292 1743 108 388 2531
Beed 137 525 562 690 1914
Latur 157 1129 73 341 1700
Osmanabad 119 249 169 233 770
Nanded 78 60 8 31 177
Hingoli 1138 1301 18 588 3045
Amravati 354 562 0 268 1184
Akola 60 94 0 81 235
Washim 390 676 0 379 1445
Buldhana 352 608 0 264 1224
Yavatmal 867 1321 0 95 2283
Nagpur 442 724 4 128 1298
Wardha 508 1750 0 185 2443
Bhandara 159 324 0 105 588
Gondiya 509 678 0 470 1657
Chandrapur 232 175 0 201 608
Gadchiroli

2005

Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 57 75 0 61 193
Palghar 120 127 0 94 341
Raigad 109 297 0 104 510
Ratnagiri 134 247 0 177 558
Sindhudurg 235 557 0 34 826
Nashik 17 210 0 17 244
Dhule 17 30 0 11 58
Nandurbar 63 305 0 44 412
Jalgaon 458 683 2 104 1247
Ahmednagar 182 2794 4 341 3321
Pune 189 1416 80 559 2244
Satara 31 3136 150 3073 6390
Sangli 56 696 46 162 960
Solapur 16 1006 29 887 1938
Kolhapur 462 1876 0 300 2638
Aurangabad 145 205 0 104 454
Jalna 30 72 60 40 202
Parbhani 208 1341 47 219 1815
Beed 63 277 216 355 911
Latur 185 903 44 296 1428
Osmanabad 36 142 106 47 331
Nanded 17 34 10 12 73
Hingoli 375 476 2 90 943
Amravati 48 121 0 43 212
Akola 45 82 0 69 196
Washim 170 327 0 156 653
Buldhana 77 178 0 51 306
Yavatmal 584 1085 0 82 1751
Nagpur 96 212 0 14 322
Wardha 308 1120 0 65 1493
Bhandara 119 195 0 48 362
Gondiya 236 405 0 129 770
Chandrapur 101 106 0 71 278
Gadchiroli

2004

Name of District Artificial Inseminations repeat 1& 2
Exotic Crossbred Deshi Buffalo Total
Mumbai 0 0 0 0 0
Thane 71 89 1 48 209
Palghar 145 211 0 188 544
Raigad 200 327 0 129 656
Ratnagiri 103 122 0 60 285
Sindhudurg 291 926 0 71 1288
Nashik 44 279 0 21 344
Dhule 24 52 0 13 89
Nandurbar 52 315 0 40 407
Jalgaon 397 1239 0 134 1770
Ahmednagar 281 3606 103 495 4485
Pune 232 1782 150 359 2523
Satara 21 3598 487 4931 9037
Sangli 98 912 146 182 1338
Solapur 89 2125 69 1319 3602
Kolhapur 473 1994 0 165 2632
Aurangabad 136 223 0 67 426
Jalna 28 78 53 77 236
Parbhani 270 1569 35 260 2134
Beed 42 288 232 260 822
Latur 180 917 90 288 1475
Osmanabad 41 174 148 128 491
Nanded 44 36 18 37 135
Hingoli 511 592 4 141 1248
Amravati 100 140 0 83 323
Akola 49 56 0 53 158
Washim 181 347 0 218 746
Buldhana 114 267 0 89 470
Yavatmal 788 1520 5 122 2435
Nagpur 149 293 0 28 470
Wardha 450 1408 0 67 1925
Bhandara 211 309 0 73 593
Gondiya 340 471 0 123 934
Chandrapur 150 239 77 58 524
Gadchiroli

Disclaimer and Policies Terms and Conditions Accessibility Statement Feedback
© Website owned by Animal Husbandry Department , Government of Maharashtra Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
Total Visitors : 8828874