टोल फ्री क्रमांक: १८००२३३०४१८
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी  प्रिंट 
बुधवार, 18 जुलै 2012 10:01
अ.
क्र.
अधिका-याचे नावजिल्हाकार्यालयाचा पत्तादूरध्वनी क्र.भ्रमण ध्वनीई मेल आय-डी
डॉ. श्रीराम पवार
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
पुणे जिल्हा परिषद, पुणे-४११ ००१ ०२०-२६१३१७९९ ९४२२०२१४५३ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ. व्ही . के. पवार , जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी सातारा जिल्हा परिषद,सातारा, सातारा कोरेगाव रोड, सदर बाजार, सातारा-४१५ ००१ ०२१६२-२३३७९३ ९८९०९२०४८२
हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ.एस. पी. सोनावणे , जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी सांगली(मुखालय मिरज) जिल्हा परिषद,सांगली(मुखालय मिरज), मिरज रोड, सांगली-४१६ ४१६. ०२३३-२३७५१०८ ९८२२१४९०८२ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ. के. आर. पराग, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी सोलापूर जिल्हा परिषद,सोलापूर, रेल्वे लाईन, कॉंग्रेस भवन समोर, सोलापूर-४१३ ००३ ०२१७ -२७२६०७३ ९८२२३४८०२५ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ.एस.एच.शिंदे , जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी कोल्हापूर जिल्हा परिषद,कोल्हापूर, नागाळा पार्क कलेक्टर ऑफिस जवळ, कोल्हापूर- ४१६ ००३ ०२३१ -२६५२३३१ ७५८८०६३३२२ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ.एस. जी. खोडवे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी रायगड (अलिबाग) जिल्हा परिषद,रायगड (मुख्यालय अलिबाग),ता. अलिबाग, जि. रायगड ०२१४१ -२२२०४८ ९६५७३२५५५८ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ.एस.सी.म्हस्के, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी रत्नागिरी . (चिपळूण)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन, जिल्हा परिषद,रत्नागिरी, रत्नागिरी . (चिपळूण)

०२३५५ -२२२२९८ ९९६७२३०९९९ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ. चंदेल एस.के, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी सिंधुदुर्ग (ओरोस) जिल्हा परिषद प्रशासकीय भवन दुसरा मजला डी विंग ओरोस, सिंधुदुर्ग नागरी ता. कुडाळ सिंधुदुर्ग - ४१६ ८१२ ०२३६२ -२२८७१९ ९४२३७११७४७ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ. पी. डी. कांबळे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी ठाणे कलेक्टर कार्यालयाच्या आवारात, ट्रेझरी ऑफिस जवळ, जिल्हा परिषद, ठाणे ( जिल्हा) ०२२ -२५३४१०५१ ९८६९६९७८५७ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
१० डॉ.वपी.एस.इंगळे , जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जळगाव जिल्हा परिषद जुनी इमारत, जळगाव ०२५७ - २२३२२९७ ९४२३१८६२६९ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
११ डॉ. सालुंखे एम. बी. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी धुळे

कलेक्टर कार्यालयाजवळ, जिल्हा परिषद, धुळे

०२५६२ - २३८२१४ ८८०६८६४४७८ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
१२ डॉ. बी. के. राठोड, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी अहमदनगर जिल्हा परिषद, अहमदनगर ०२४१ - २३५३६९७ ९९२२२९४३७० हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
१३ डॉ.प्रशांत इच्छाराम फालक, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी नाशिक अशोक स्तंभ, गंगापूर रोड, जिल्हा परिषद, नाशिक-४२२ ००२. ०२५३ -२५०८५१२ ९८२२७७०५०९ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
१४ डॉ.एस.बी.गावित, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी नंदुरबार साक्री रोड, नवीन प्रशासकीय इमारत, जिल्हा परिषद, नंदुरबार ०२५६४ - २१०२३६ ०००००००००० हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
१५ डॉ.डी.एस.कांबळे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी औरंगाबाद जिल्हा परिषद, औरंगाबाद ०२४० -२३४५४८३ ९८९०३५०३४६ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा. ,
१६ डॉ. ह. प्र. गुट्टे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जालना जिल्हा परिषद, जालना ०२४८२ -२२४६९३
९९२२०६६५६३ ९४२३७०८८८९
हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
१७ डॉ. डी.टी. वाघमारे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी परभणी

शनी मंदिराजवळ, जिल्हा परिषद, परभणी.

०२४५२ -२२०४८६ ९८९०१२१३२३ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
१८ डॉ. एस.के.तुंबारे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी बीड जिल्हा परिषद, बीड ०२४४२ -२२२३९ ७५८८५४१२९२ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
१९ डॉ. पी.व्ही सोळंके, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी अमरावती जिल्हा परिषद, अमरावती ०७२१ - २६६२०६६ ९४०३७२०५०१ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
२० डॉ.एस.सी. पसरटे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी बुलडाणा जिल्हा परिषद, बुलडाणा ०७२६२ -२४२४३८ ९८८१३४२०२६ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
२१ डॉ. एम.एस तुपकर , जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी अकोला जिल्हा परिषद, अकोला ०७२४ -२४३४८६५ ९८५०३८२४४० हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
२२ डॉ.आर.डब्लू. खेरडे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यवतमाळ जिल्हा परिषद, यवतमाळ ०७२३२ -२४३३६४ ९४२१८२२१२१ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
२३ डॉ. आर ए कल्यापूरे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी वाशीम जिल्हा परिषद, वाशीम ०७२५२ -२३५४७३ ९१७५०७१२२३ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
२४ डॉ.यु.एस.हिरुडकर, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी नागपूर सिव्हील लाईन्स, जिल्हा परिषद, नागपूर ०७१२ -२५६०१५० ९४२३१०४८१४
हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
२५ डॉ. सतीश के. एन. राजू , जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी वर्धा मगन संग्रहालयाजवळ, रामनगर, जिल्हा परिषद,वर्धा. ०७१५२ -२४५१३४ ९७३००१०४१५ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
२६ डॉ.आर. बी. सहारे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी भंडारा जिल्हा परिषद, भंडारा. ०७१८४ -२५१५९२ ९४२१७७९११० हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.

 

२७ डॉ.आर.डी. देशपांडे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी चंद्रपूर जिल्हा परिषद, चंद्रपूर ०७१७२ -२६०१७७ ९७६३७२१०९१ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
२८ डॉ.पी. एम. गंगापारी , जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी गोंदिया फुल्तूर रोड,जिल्हा परिषद, गोंदिया. ०७१८२ -२३४१३१ ०००००००००० हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
२९ डॉ.रामटेके, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी गडचिरोली जिल्हा परिषद, गडचिरोली. ०७१३२ -२३३३४२ /०८२ ९४२२१५४३६९ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
३० डॉ. पवार एल.एस, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी लातूर जिल्हा परिषद, लातूर. ०२३८२ -२५८६६४ ९४२३३४४२९९ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
३१

डॉ. गोहोत्रे मोहन, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी

नांदेड जिल्हा परिषद, नांदेड. ०२४६२ -२३४०१० ९४२२१५८५३५

 

हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
३२ डॉ. मुकणे एस.एम, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी उस्मानाबाद जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद. ०२४७२ -२२२११८ ९४०४६७७३७७ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा. ,

 

३३ डॉ. ए. बी. लोणे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हिंगोली जिल्हा परिषद, हिंगोली ०२४५६-२२३५८२ ९४०५३८३३१९ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
३४ डॉ.बी.यु.बोधनकर, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी पालघर पालघर ०२५२५-२५७९९० ९८१९४६२२२० हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
शेवटचा बदल केलेला दिनांक बुधवार, 10 आँगस्ट 2016 10:18
 


Disclaimer and Policies Terms and Conditions Accessibility Statement Feedback
© Website owned by Animal Husbandry Department , Government of Maharashtra Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
एकूण दर्शक : 5658547