टोल फ्री क्रमांक: १८००२३३०४१८
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त संपर्क  प्रिंट 
सोमवार, 22 फ़ेब्रुवारी 2010 03:48
क्रं.जिल्हा कार्यालयाचे नावजिल्हाकार्यालयाचा पत्तादुरध्वनी क्रमांकभ्रमण ध्वनीई मेल आय डी
डॉ. तानाजी एस. खांडेकर
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
पुणे पुणे मुंबई महामार्ग, खडकी, पुणे ४११ ० ० ३, ० २० -२५८१३८८७ ९८५०२७४८२२, ७७०९६२९९५७ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ. व्ही . के . पवार
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
सातारा सातारा गोदोली ० २१६२-२२१९० ७ ९८९०९२०४८२ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ. बालेखन शेख
(अतिरिक्त कार्यभार)
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
सांगली (मुख्यालय मिरज) डॉ.अंबेडकर रोज, झरिबाग, मिरज, जिल्हा सांगली ० २३३-२२२२२३३

९४२२०४५६४७

हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ. जी. एम. कुलकर्णी
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
सोलापूर दयानंद महाविद्यालया जवळ, सोलापुर ० २१७-२३७४९६० ९४२१६९२९३२ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ. एस. एस. बेडक्याले
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
कोल्हापूर रेसकोर्स नाक्याजवळ, मंगळवार पेठ, कोल्हापूर ० २३१-२६२२७८२ ९५५०८९०८२६ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ.एस. जी. खोडवे
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
रायगड (मुख्यालय अलिबाग्र) रायगड (अलिबाग्र) ० २१४१-२२८०३६ ९६५७३२५५५८ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ. म्हस्के एस.सी.
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
रत्नागिरी (मुख्यालय चिपळूण ) रत्नागिरी (चिपळूण) ० २३५५-२५६१०७ ९९६७२३०९९९ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ. वाय. ए. पठाण
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
सिंधुदुर्ग (मुख्यालय ओरस) जिल्हा परीषद मध्यवर्ती प्रशासकीय ईमारत,ओरस सिंधुदूर्गनगरी ० २३६२-२२८८०८ ९४२२३२४६०९ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ. पी. एम. कांबळे
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
ठाणे टोपीवाला कॉलेज जवळ ,मुलूंड(पश्चिम),मुंबई ८० ० २२-२५६० ३३११ ९९८७०३५४२३
हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
१०

डॉ.संजय गायकवाड
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन

जळगाव महाबळ वसाहत,जळगाव ० २५७-२२६२८०८ ९८२२३१८२४८ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
११ डॉ.एस. जी. शिरसाठ
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
धुळे पारोळा रोड,धुळे ० २५६२-२३० ६५२ ९०११५१३०८७ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
१२ डॉ. एल.बी. भांगरे
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
अहमदनगर मनमाड पुणे रोड, जुन्या बसस्थानकाजवळ, अहमदनगर ० २४१-२४७१३२२ ९८८१३६६७७५ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
१३ डॉ. एस. पी. विसावे
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
नाशिक अशोक स्थभं,गंगापुर रोड, नाशीक-२ ० २५३-२५७९६०६ ९८२२६४८८४८ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
१४ डॉ. व्ही. एस. गावीत
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
नंदुरबार प्रशासकीय ईमारत, जिल्हाअधिकारी कार्यालय, नंदुरबार ० २५६४-२१००१६ ८००७७५४४३३ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
१५ डॉ.एम.एन. आठवले
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
औरंगाबाद खडेकेश्वर, औरंगाबाद ० २४० -२३४३२६० ९४२१८३९५६३ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
१६ डॉ. एम.आर.रत्नपारखी
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
जालना जालना ० २४८२-२२०१०६ ९९७०४१४३२९ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
१७ डॉ. डी.टी. वाघमारे
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
परभणी प्रशासकीय ईमारत,शिवाजीनगर, परभणी ० २४५२-२२०३८८ ९८९०१२१३२३ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
१८ डॉ. सुरेखा माने
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
बीड पशुचिकीत्सालय, सुभाषरोड बीड ० २४४२-२२२८१३ ९५२७७०७२३० हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
१९ डॉ.ए.आर. हजारे
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
अमरावती तपोवन रोड, अमरावती ० ७२१-२६६२३२६ ९४२१७४३९०० हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
२० डॉ. भिकामसिंग डोंगरसिंग राजपूत
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
बुलढाणा बुलढाणा ० ७२६२-२४२६८२ ९८२२५५४०७० हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
२१ डॉ.एस. पी. पारडे
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
अकोला अकोला ० ७२४-२४५९९५४ ९४२२१६३०४८ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
२२ डॉ.आर. डब्ल्यू . खेरडे
(अतिरिक्त कार्यभार)
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
यवतमाळ यवतमाळ ० ७२३२-२४३३६४ ९४२१८२२१२१ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
२३ डॉ.एम.बी. सोनवणे
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
वाशिम वाशिम ० ७२५२-२३४० ३६ ९४२२३७२७६२ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
२४ डॉ. बी. ए. वाणी
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
नागपूर सेमीनारी हील नागपूर ० ७१२-२५११६२१ ८८८८८४५१३४ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
२५ डॉ. आर. एम.भोजने
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
वर्धा शिवाजी चौक, वर्धा ० ७१५२-२४३६८७ ९४२२८१२०५१
हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
२६ डॉ. के .एस .कुंभरे
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
भंडारा बडा बाजार, भंडारा ० ७१८४-२५२४१३ ९४२३४१४७०३ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
२७ डॉ. एस. एम.चव्हाण
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
चंद्रपूर नगीना बाग, चंद्रपुर ० ७१७२-२५३१८२ ९९७५०२१७३२ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
२८ डॉ.ए.आर. गजभिये
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
गोंदिया गोंदिया(कुडवा)शिवाजी चौक गोंदिया ० ७१८२-२४३६८७ ९४२२११५१९८ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
२९ डॉ. एस. बी. गाजुलवार
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
गडचिरोली पोष्ट आँफीस कार्यालया जवळ रोमोशी रोड गडचिरोली ० ७१३२-२३३३६१ ९८२२२७६०३४ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
३० डॉ.टी.व्ही. अनंतवाळ
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
लातूर श्यामनगर एस.पी.कार्यालयाजवळ,लातुर ० २३८२-२४२८७३ ९४२१०८६९५३ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
३१ डॉ.प्रवीण घुले
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
नांदेड येशोदिप बिल्डींग आय.टी.आय.जवळ,नांदेड ० २४६२-२५३८४५ ९९६०१६०६२४ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
३२ डॉ. एस. एस. भोसले
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
उस्मानाबाद रामनगर उस्मानाबाद ० २४७२-२२२६४८ ९४२२०२१२४० हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
३३ डॉ.ए.बी.लोणे
जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन
हिंगोली नविन प्रशासकीय ईमारत, हिंगोली ० २४५६-२२२३३४ ९०११४८५९७९ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
शेवटचा बदल केलेला दिनांक मंगळवार, 09 आँगस्ट 2016 12:24
 


Disclaimer and Policies Terms and Conditions Accessibility Statement Feedback
© Website owned by Animal Husbandry Department , Government of Maharashtra Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
एकूण दर्शक : 5658487