टोल फ्री क्रमांक: १८००२३३०४१८
एम.एल.डी.बी. (महाराष्ट्र पशुधन विकास महामंडळ)  प्रिंट 
सोमवार, 22 फ़ेब्रुवारी 2010 04:02
क्रं. कार्यालयाचे नाव कार्यालयाचा पत्ता दुरध्वनी क्रमांक फॅक्स न. भ्रमण ध्वनी ईमेल आय डी
डॉ.एच.डी. गायकवाड
महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला
पंजाबराव कृषी विद्यापीठ, परिसर, अकोला ०७२४-२४५३६८८ ०७२४-२४५३७८८ ०७२४-२४५३४८८ ९४२२०७७८६८ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
शेवटचा बदल केलेला दिनांक गुरुवार, 21 आँगस्ट 2014 06:29
 
Disclaimer and Policies Terms and Conditions Accessibility Statement Feedback
© Website owned by Animal Husbandry Department , Government of Maharashtra Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
एकूण दर्शक : 5658530