टोल फ्री क्रमांक: १८००२३३०४१८
प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन  प्रिंट 
सोमवार, 22 फ़ेब्रुवारी 2010 04:09
अ.
क्र.
अधिकारी चे नावकार्यालयाचा पत्तादूरध्वनी क्र.फॅक्स क्र.भ्रमण ध्वनीई मेल आय डी
डॉ. सु. शि. राऊतमारे
प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन,पुणे विभाग, पुणे

स्पायसर कॉलेज समोर, भाऊ पाटील रोड, औंध, पुणे-४११ ००७.

०२०-२५६९०४८६,
०२०-२५६९०५००
०२०-२५६९०४८६ ९४२३०१२४९४ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ. पी. एम. कांबळे
प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, मुंबई विभाग, मुंबई
आरे कॉलोनी, गोरेगाव, मुंबई-६५. ०२२-२६८५६००३ ०२२-२६८५६००३ ९९८७०३५४२३ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ.डी.डी. परकाळे
प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, नाशिक विभाग, नाशिक

अशोक स्तंभ, गंगापूर रोड, नाशिक-४२२ ००२.

०२५३-२५७७०१५ ०२५३-२५७१९२८ ९७६७९६९१२१ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ. सु. शि. राऊतमारे
प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद
खडकेश्वर, पशुसर्वचिकित्सालयाच्या आवारात, औरंगाबाद -४३१ ००१. ०२४०-२३३१३८०,
०२४०-२३६४३४३
०२४०-२३३१३८० ९४२३०१२४९४ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ. एस.एन. सुर्यंवंशी
प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, लातूर विभाग, लातूर
शामनगर, लातूर-४१३ ५३१. ०२३८२-२४४१७९,
०२३८२ -२५२४१५
०२३८२-२४४१७९ ९४०३७६८८९५ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ. ए.एस.कुंभरे
प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, नागपूर विभाग, नागपूर
उद्योग भवन जवळ, सिव्हील लाईन्स, नागपूर - ४४० ००१. ०७१२ -२५६४९८३ ०७१२-२५६४९८३ ९४२०९६०२५५ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ पी.एस. चव्हाण
प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, अमरावती विभाग, अमरावती
अमरावती - ४४४ ६०१. ०७२१-२५७३३२५,
०७२१ -२५६९६४८
०७२१-२५७३३२५ ९४२३३६८८४८ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
शेवटचा बदल केलेला दिनांक बुधवार, 10 आँगस्ट 2016 12:38
 


Disclaimer and Policies Terms and Conditions Accessibility Statement Feedback
© Website owned by Animal Husbandry Department , Government of Maharashtra Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
एकूण दर्शक : 5658536