टोल फ्री क्रमांक: १८००२३३०४१८
पशुसंवर्धन आयुक्तालय
संपर्क आयुक्त कार्यालय
सोमवार, 22 फ़ेब्रुवारी 2010 04:09
अ. क्र. अधिका-याचे नाव कार्यालयाचा पत्ता दूरध्वनी क्र. फॅक्स क्र. भ्रमण ध्वनी ई मेल आय डी
श्री. कांतिलाल उमाप
आयुक्त पशुसंवर्धन
पशुसंवर्धन आयुक्तालय , महाराष्ट्र राज्य , पुणे - ०७
०२०-२५६९०४८४
२५६९०४८०
२५६९०४८१
२५६९०४८५
०२०-२५६९०४८३ - हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
शडॉ. जी.पी.राणे
अतिरिक्त आयुक्त पशुसंवर्धन
पशुसंवर्धन आयुक्तालय , महाराष्ट्र राज्य , पुणे - ०७
०२०-२५६९०४६१
२५६९०४८०
२५६९०४८१
२५६९०४८५
०२०-२५६९०४८९ ९८५००३३४३३ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ. जी.पी.राणे
सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय)
पशुसंवर्धन आयुक्तालय , महाराष्ट्र राज्य , पुणे - ०७
०२०-२५६९०४६०
२५६९०४८०
२५६९०४८१
२५६९०४८५
०२०-२५६९०४८९ ९८५००३३४३३ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ.आर.आर. कांबळे
उपायुक्त पशुसंवर्धन, रोग नियंत्रण
पशुसंवर्धन आयुक्तालय , महाराष्ट्र राज्य , पुणे - ०७
०२०-२५६९०४८०
२५६९०४८१
२५६९०४८५
०२०-२५६९०४८९ ९४२२९४६१६३ cah.diseasecontrol@
gmail.com
डॉ. बनसोडे
उपायुक्त पशुसंवर्धन, नियोजन व अंदाज
पशुसंवर्धन आयुक्तालय , महाराष्ट्र राज्य , पुणे - ०७
०२०-२५६९०४८०
२५६९०४८१
२५६९०४८५
०२०-२५६९०४८९ ९९२२९९५११८ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ. आर.आर. चंदेल (अतिरिक्त कार्यभार)
उपायुक्त पशुसंवर्धन, पशुधन अणि कुक्कुट
पशुसंवर्धन आयुक्तालय , महाराष्ट्र राज्य , पुणे - ०७
०२०-२५६९०४८०
२५६९०४८१
२५६९०४८५
०२०-२५६९०४८९ ९४२२६५३९०५ cah.livestockandpoultry@
gmail.com
सौ शिल्पा पांडे
उपसंचालक (सांखिकी)
पशुसंवर्धन आयुक्तालय , महाराष्ट्र राज्य , पुणे - ०७
०२०-२५६९०४८०
२५६९०४८१
२५६९०४८५
०२०-२५६९०४८९ -
हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
श्री.गणेश देशपांडे
उपसंचालक (वैरण विकास)
पशुसंवर्धन आयुक्तालय , महाराष्ट्र राज्य , पुणे - ०७
०२०-२५६९०४८०
२५६९०४८१
२५६९०४८५
०२०-२५६९०४८९ ९६२३६४१८५६ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
डॉ.ज.रा.साळुंखे
एकात्मिक पहाणी योजना
पशुसंवर्धन आयुक्तालय , महाराष्ट्र राज्य , पुणे - ०७
०२०-२५६९०४८०
२५६९०४८१
२५६९०४८५
०२०-२५६९०४८९ ९७६३७२८७०७ हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
१० डॉ.साधना फिरके
आय टी हब समन्वयक
पशुसंवर्धन आयुक्तालय , महाराष्ट्र राज्य , पुणे - ०७
०२०-२५६९३३२२
०२०-२५६९०४८९
हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.
शेवटचा बदल केलेला दिनांक बुधवार, 10 आँगस्ट 2016 10:43
 


Disclaimer and Policies Terms and Conditions Accessibility Statement Feedback
© Website owned by Animal Husbandry Department , Government of Maharashtra Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
एकूण दर्शक : 5658504