Toll Free Number : 18002330418
क्रमांक प्रवर्ग परिपत्रके दिनांक दस्तऐवज नाव आकार(के.बी) पी डी.एफ.
1 गोवंश हत्या बंदी 2016-04-22 महाराष्ट्र प्राणी रक्षण(सुधारित) कायदा १९९५ अंतर्गत जप्त केलेले मांस नमुने तपासणी होणेसाठी राज्यात कार्यरत न्यायसहाय्य्क वैज्ञानिक प्रयोगशाळांची माहिती क्षेत्रियस्तरावर होणेबाबत 369879 KB महाराष्ट्र प्राणी रक्षण(सुधारित) कायदा १९९५ अंतर्गत जप्त केलेले मांस नमुने तपासणी होणेसाठी राज्यात कार्यरत न्यायसहाय्य्क वैज्ञानिक प्रयोगशाळांची माहिती क्षेत्रियस्तरावर होणेबाबत
2 पशुपोषन ॲप 2016-02-26 पशुपोषन ॲपची शेतकरी / पशुपालकांना माहिती उपलब्ध करून देणेबाबत 2085602 KB पशुपोषन ॲपची शेतकरी / पशुपालकांना माहिती उपलब्ध करून देणेबाबत
3 वैरण 2015-02-27 सन २०१४-१५ या वर्षाकरिता पशुपक्षी खाद्य दरकरार 2221 KB सन २०१४-१५ या वर्षाकरिता पशुपक्षी खाद्य दरकरार
4 बैलांच्या शर्यती 2014-08-08 राज्यात होणा-या बैलांच्या शर्यती/प्रदर्शन/प्रशिक्षणे यांच्यावर बंदी घालण्याबाबत. 602 KB राज्यात होणा-या बैलांच्या शर्यती/प्रदर्शन/प्रशिक्षणे यांच्यावर बंदी घालण्याबाबत.
5 कामधेनू 2014-06-09 जिल्हा वार्षिक योजनांची अंमलबजावणी करतांना तांत्रिक मंजूरी घेणेबाबत 70689 KB जिल्हा वार्षिक योजनांची अंमलबजावणी करतांना तांत्रिक मंजूरी घेणेबाबत
6 दुरुस्त न होण्याजोग्ये जडसंग्रह साहीत्य 2014-02-17 विनावापर पडून असलेले / दुरुस्त न होण्याजोग्ये जडसंग्रह साहीत्य दाखविणेबाबत 452 KB विनावापर पडून असलेले / दुरुस्त न होण्याजोग्ये जडसंग्रह साहीत्य दाखविणेबाबत
7 जाहीर लिलाव 2014-02-12 पशुसंवर्धन आयुक्तालयातील जुने निरुपयोगी,विनावापर जडसंग्रह साहीत्य, व इतर भंगार साहीत्याचा एकत्रित जाहीर लिलाव ,पशुसंवर्धन आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,औंध,पुणे ०७ 1116 KB पशुसंवर्धन आयुक्तालयातील जुने निरुपयोगी,विनावापर जडसंग्रह साहीत्य, व इतर भंगार साहीत्याचा एकत्रित जाहीर लिलाव ,पशुसंवर्धन आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,औंध,पुणे ०७
8 दयामरणाबाबत 2014-01-17 जनावरांच्या वेदना व दु:ख विरहीत दयामरणाबाबत निकष आणि मानदंड 2007 KB जनावरांच्या वेदना व दु:ख विरहीत दयामरणाबाबत निकष आणि मानदंड
9 मिनरल मानचीत्रण 2014-01-04 जिल्हानिहाय मिनरल मानचीत्रण तक्रार परिशिष्ट 2 803554 KB जिल्हानिहाय मिनरल मानचीत्रण तक्रार परिशिष्ट 2
10 वैद्यक आणि लसीकरण 2013-10-30 औषध मागणी /ख्‍ारेदी/लसीकरण तसेच तांत्रिक तपासणीबाबत 505 KB औषध मागणी /ख्‍ारेदी/लसीकरण तसेच तांत्रिक तपासणीबाबत
11 खनिज मानचीत्रण 2013-09-24 जिल्हानिहाय मिनरल मानचीत्रण अहवाल 643 KB जिल्हानिहाय मिनरल मानचीत्रण अहवाल
12 खनिज मानचीत्रण 2013-09-24 जिल्हानिहाय मिनरल मानचीत्रण तक्रार परिशिष्ट 456 KB जिल्हानिहाय मिनरल मानचीत्रण तक्रार परिशिष्ट
13 क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण 2013-09-24 जिल्हा क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण खरेदी साठी मार्गदर्शक तत्वे 300 KB जिल्हा क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण खरेदी साठी मार्गदर्शक तत्वे
14 पशुखाद्य विश्लेषण 2013-08-20 पशुखाद्य विशलेषण प्रयोगशाळेत खाद्य / वैरणीचा नमुना विशलेषणाकरिता पाठविण्याबाबत 265 KB पशुखाद्य विशलेषण प्रयोगशाळेत खाद्य / वैरणीचा नमुना विशलेषणाकरिता पाठविण्याबाबत
15 ई-ऑफिस प्रणाली 2013-08-20 ई-ऑफिस प्रणालीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना 1067891 KB ई-ऑफिस प्रणालीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना
16 स्थायीपणाचे लाभ 2013-08-03 अधिकारी / कर्मचारी यांना कायमपणाचे फायद्याचे प्रमाणपत्र देण्याचे अनुषंगाने मार्गदर्शक सुचना 1628 KB अधिकारी / कर्मचारी यांना कायमपणाचे फायद्याचे प्रमाणपत्र देण्याचे अनुषंगाने मार्गदर्शक सुचना
17 आर. के.वी.य 2013-07-01 आत्मा अंतर्गंत निकृष्ठा प्रतिच्या वैरणीवर युरीया व मळीची प्रक्रीया करण्याबाबतची प्रत्यक्षिके आयोजित करण्याबाबत 1505 KB आत्मा अंतर्गंत निकृष्ठा प्रतिच्या वैरणीवर युरीया व मळीची प्रक्रीया करण्याबाबतची प्रत्यक्षिके आयोजित करण्याबाबत
18 खच्चीकरण 2013-05-09 जनावरांमध्ये खच्चीकरण करतांना घ्यावयाची काळजी 311 KB जनावरांमध्ये खच्चीकरण करतांना घ्यावयाची काळजी
19 काकवी प्रक्रिया 2013-03-19 आत्मा अंतर्गंत निकृष्ठा प्रतिच्या वैरणीवर युरीया व मळीची प्रक्रीया करण्याबाबतची प्रत्यक्षिके आयोजित करण्याबाबत 1313 KB आत्मा अंतर्गंत निकृष्ठा प्रतिच्या वैरणीवर युरीया व मळीची प्रक्रीया करण्याबाबतची प्रत्यक्षिके आयोजित करण्याबाबत
20 बैलांच्या शर्यती 2013-03-12 महाराष्ट्र राज्या त बैल / बैल गाड्यांच्या शर्यती/प्रदर्शन/प्रशिक्षण यावरील बंदी काढणेबाबत 1657396 KB महाराष्ट्र राज्या त बैल / बैल गाड्यांच्या शर्यती/प्रदर्शन/प्रशिक्षण यावरील बंदी काढणेबाबत
Disclaimer and Policies Terms and Conditions Accessibility Statement Feedback
© Website owned by Animal Husbandry Department , Government of Maharashtra Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional
Total Visitors : 6657528