टोल फ्री क्रमांक: १८००२३३०४१८

महत्वाच्या बातम्या

 रोग अन्वेषण विभाग, औंध पुणे - ७ या कार्यालयासाठी भौगोलिक स्तिती प्रणाली (जीपीएस) खरेदी करणे प्रस्तावित आहे

 शासकीय वाहन ( एम. एच १२ ए एच ९९९२ ) करिता नवीन बॅटरी खरेदी करणेस दर पत्रक सादर करणेबाबत, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला

 रोग अन्वेषण विभाग, औंध पुणे - ७ या कार्यालयासाठी क्लिनिकल पॅथॉलॉजी आणि सीरम बायोकेमिस्ट्री संच खरेदी करणे प्रस्तावित आहे

 रोग अन्वेषण विभाग, औंध पुणे - ७ या कार्यालयासाठी ५ डीप फ्रीझ खरेदी करणे प्रस्तावित आहे

 रोग अन्वेषण विभाग, औंध पुणे - ७ या कार्यालयासाठी एक एलिसा रिडर, वॉशर कॉम्प्युटरसह खरेदी करणे प्रस्तावित आहे

 पशुधन विमा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत व न्यू इंडिया इन्श्युरन्स कंपनीच्या शाखांची सविस्तर माहिती

 वळू संगोपन केंद्र येथे कंत्राटी तत्वावर शेत कामगार व 24 तासांसाठी सुरक्षा रक्षकाच्या सेवा पुरवठ्यासाठी दरपत्रक सादर करण्याबाबत व शुद्धीपत्रक , नागपूर

 पशुधन विमा योजना अंमलबजावणी करीता न्यू इंडिया इन्श्युरन्स कंपनी सोबत केलेला सामंजस्य करार

 महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, अकोला येथे स्टेशनरी साहित्याचा पुरवठा करनेबाबताचे दरपत्रक देणेबाबत

 पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिनस्त सर्व संस्थेतील बांधकामाबाबत

 ग्रामीण नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी( RIF) अंतर्गत राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक ( नाबार्ड ) या वित्तिय संस्थेकडून अर्थ सहाय्य घेणेबाबत

 पशुसंवर्धन विभागाच्या पहिले मासिक "पशुधन ऐश्वर्य जुन २०१५" चे प्रकाशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय महाराष्ट्र राज्य यांच्या शुभ हस्ते दि. २३ जुन २०१५ रोजी संपन्न झाले. स्थळ सयाद्री मुंबई

 सार्वत्रिक बदल्या २०१५ - पशुधन विकास अधिकारी गट अ व गट ब यांना कार्यमुक्त करणेबाबत

 महाराष्ट्र राज्याची सन २०१३-१४ मधील दूध, अंडी, मांस व लोकर या प्रमुख पशुजन्य पदार्थ उत्पादनांची अंदाजीत आकडेवारी

 राज्यात होणा-या बैलांच्या शर्यती/प्रदर्शन/प्रशिक्षणे यांच्यावर बंदी घालण्याबाबत.

 पशुसंवर्धन विभागातील कामधेनू दत्तक ग्राम योजने अंतर्गत पशुपालक मंडळाची नोंदणी “आत्मा” अंतर्गत करणेबाबत

 महावितरण कंपनीने मान्य केलेले विद्युत दर


pause    playपशुवैद्यकांची प्रतिज्ञा पशुवैद्यकांची प्रतिज्ञा

पशुवैद्यकीय शास्त्र उपचारपध्दतीच्या व्यवसायामध्ये व्यावसाईक या नात्याने प्रविष्ट झाल्यामुळे , मी गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की, मी माझे शास्त्रीय ज्ञान व कौशल्य यांचा उपयोग पशुधनाच्या स्वास्थाचे रक्षण करणे, आजारी पशुधनास होणा-या यातनांतून वाचविणे, पशुधनाचे जतन करणे तसेच सार्वजनिक आरोग्य वृध्दिंगत करण्याच्या माध्यमातून सदैव समाजाच्या हितासाठीच करेन आणि
पशुवैद्यकीय शास्त्रामधे वेळोवेळी होणा-या प्रगतीनुसार माझे ज्ञान अद्ययावत ठेवण्यासाठी निरंतर कार्यरत राहीन.
मी माझा पशुवैद्यकीय व्यवसाय अत्यंत सजगपणे तसेच आत्मसन्मानाने कृतीमध्ये आणीन आणि यामध्ये पशुवैद्यकीय व्यवसायातील नीतीमुल्यांची पूर्णपणे जपणूक करीन. माझे व्यावसायिक ज्ञान व तांत्रिक कार्यक्षमतेमध्ये
सातत्याने सुधारणा करण्याची माझी जबाबदारी असून ती मी माझ्या पूर्ण आयुष्यभरासाठी
स्विकृत करीत आहे.

शेवटचा बदल केलेला दिनांक शनिवार, 03 मे 2014 07:41