टोल फ्री क्रमांक: १८००२३३०४१८

महत्वाच्या बातम्या

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंदी व शेळी विकास महामंडळाच्या प्रक्षेत्रावर आर्किटेक्ट नियुक्ती करणे बाबत सूचना

 महाराष्ट्र स्पर्धाक्ष्म कृषी विकास प्रकल्प (एम.ए.सी.पी.) अंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष (पशुसंवर्धन) अर्ज मागविणेबाबत

 निविदा मागवणी साठी आमंत्रण

 उपभोग्य साधन सामग्रीचे दरपत्रक

 जाहीर लिलावाची नोटीस प्रसिध्द करणे बाबत

 गोठीत रेत प्रयोगशाळाए पुणे येथे कडबा कुट्टी मशिनसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

 आर्थिक वर्ष २०१६-१७ साठी राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत EDEG घटकाचे अर्थसंकल्पीय तरतूद

 प्रधानमंत्री मुद्रा योजने अंतर्गत कृषी आणि सेवा सहाय्यक कार्यांसाठी कव्हरेज

 सर्व विभाग , SAU चे शास्त्रज्ञ, स्वयंसेवी संस्था यांना विस्तार संस्था EEI आनंद, गुजरात येथे जुलै ते ऑक्टोबर २०१६ दरम्यान होणाऱ्या कार्यशाळेत सहभागी होण्यासाठी इच्छापत्रे सादर करणे बाबत

 मुख्यालयातील संगणक- प्रिंटर्स-लॅपटॉप देखभाल व दुरुस्ती वार्षिक करारासाठी दरपत्रके सादर करणेबाबत

 पी.पीआर लसीचे दरपत्रक

 सार्वत्रिक बदल्या २०१६ मध्ये बदलीस पात्र नसलेल्या अधिकाऱ्यांची माहिती

 सार्वत्रिक बदल्या २०१६ मध्ये बदलीस पात्र अधिकाऱ्यांची माहिती

 महाराष्ट्रातील सर्व नोंदणीधारक पशुवैद्याकांचे नोंदणी क्रमांक त्यांचे कामाच्या ठिकाणी प्रदर्शित करणेबाबत

 वळू माहिती पुस्तिका २०१५-१६ गोठीत रेत प्रयोगशाळा, नागपूर

 पशुधन विमा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत व न्यू इंडिया इन्श्युरन्स कंपनीच्या शाखांची सविस्तर माहिती

 पशुधन विमा योजना अंमलबजावणी करीता न्यू इंडिया इन्श्युरन्स कंपनी सोबत केलेला सामंजस्य करार

 पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिनस्त सर्व संस्थेतील बांधकामाबाबत

 ग्रामीण नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी( RIF) अंतर्गत राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक ( नाबार्ड ) या वित्तिय संस्थेकडून अर्थ सहाय्य घेणेबाबत

 सार्वत्रिक बदल्या २०१५ - पशुधन विकास अधिकारी गट अ व गट ब यांना कार्यमुक्त करणेबाबत

 महाराष्ट्र राज्याची सन २०१३-१४ मधील दूध, अंडी, मांस व लोकर या प्रमुख पशुजन्य पदार्थ उत्पादनांची अंदाजीत आकडेवारी

 राज्यात होणा-या बैलांच्या शर्यती/प्रदर्शन/प्रशिक्षणे यांच्यावर बंदी घालण्याबाबत.

 पशुसंवर्धन विभागातील कामधेनू दत्तक ग्राम योजने अंतर्गत पशुपालक मंडळाची नोंदणी “आत्मा” अंतर्गत करणेबाबत

 महावितरण कंपनीने मान्य केलेले विद्युत दर


pause    playपशुवैद्यकांची प्रतिज्ञा पशुवैद्यकांची प्रतिज्ञा

पशुवैद्यकीय शास्त्र उपचारपध्दतीच्या व्यवसायामध्ये व्यावसाईक या नात्याने प्रविष्ट झाल्यामुळे , मी गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की, मी माझे शास्त्रीय ज्ञान व कौशल्य यांचा उपयोग पशुधनाच्या स्वास्थाचे रक्षण करणे, आजारी पशुधनास होणा-या यातनांतून वाचविणे, पशुधनाचे जतन करणे तसेच सार्वजनिक आरोग्य वृध्दिंगत करण्याच्या माध्यमातून सदैव समाजाच्या हितासाठीच करेन आणि
पशुवैद्यकीय शास्त्रामधे वेळोवेळी होणा-या प्रगतीनुसार माझे ज्ञान अद्ययावत ठेवण्यासाठी निरंतर कार्यरत राहीन.
मी माझा पशुवैद्यकीय व्यवसाय अत्यंत सजगपणे तसेच आत्मसन्मानाने कृतीमध्ये आणीन आणि यामध्ये पशुवैद्यकीय व्यवसायातील नीतीमुल्यांची पूर्णपणे जपणूक करीन. माझे व्यावसायिक ज्ञान व तांत्रिक कार्यक्षमतेमध्ये
सातत्याने सुधारणा करण्याची माझी जबाबदारी असून ती मी माझ्या पूर्ण आयुष्यभरासाठी
स्विकृत करीत आहे.

शेवटचा बदल केलेला दिनांक शनिवार, 03 मे 2014 07:41